Vize pro kraj

Vážení spoluobčané,
dovolte nám nejdříve poděkovat. ČSSD spravuje díky Vaší podpoře a důvěře Jihomoravský kraj již od roku 2008. Za těch osm let jsme se o jižní Moravě a jejich problémech hodně naučili. O našem regionu, o lidech, kteří v něm žijí, i o nás samotných. Víme, že vést Jihomoravský kraj znamená hlavně pokornou a často mravenčí práci. Víme, že kraj jste vy – jeho občané. Víme, že pracujeme pro vás. Na rozdíl od mnoha jiných stran a hnutí je za námi konkrétní práce a výsledky, které jsou vidět. Jsou to fungující krajské nemocnice, mnoho opravených škol, silnic, nových domovů pro seniory nebo hřišť pro děti a mládež. Jižní Morava je dnes regionem s bohatou kulturou a tradicí, ale také ohromným inovačním potenciálem. Místem, kde je radost žít, pracovat i studovat. Mnoho je však ještě před námi. Chceme zachovat a rozvíjet to, co se osvědčilo. Chceme dál hledat nové cesty tam, kde současné postupy nefungují. Naši vizi vám představujeme v programu níže a naším programem jste vy. Chceme řešit vaše jistoty, to co vás zajímá a dotýká se vás. Vyberte si podle sebe.

 • Zdraví není byznys. Zabráníme rozprodání nemocnic. To by totiž vedlo k upozadění služeb, které nejsou finančně výnosné. Potřebný rozsah péče nesmí být ohrožen.

 • Staráme se o nemocnice, které jsou vám nejblíž, dostupnost péče je klíčová.

 • Proto budeme i nadále rozvíjet a modernizovat krajské nemocnice.

 • Prvotřídní péče se neobejde bez zkušeného personálu, proto se postaráme o zlepšení podmínek práce a vzdělávání doktorů a sester.

 • Jednoznačnou prioritou je i nadále podpora a rozvoj záchranné služby.

 • Dobře fungující nemocnice musí umět dobře hospodařit. Na kvalitní služby nemusíme zbytečně doplácet - zachováme ekonomickou stabilitu krajských nemocnic.

 • Důstojné stáří je vizitkou vyspělé společnosti, zasadíme se proto o rozvoj domácí a hospicové péče.

 • Myslíme i na handicapované, vytvoříme více příležitostí, aby měli šanci se lépe zapojit do běžného života.

 • Chceme udržovat a rozvíjet krajskou síť sociálních služeb a zajistit adekvátní financování.

 • Dali jsme si za úkol, aby senioři a handicapovaní spoluobčané měli možnost žít ve svém prostředí. Podpoříme rozvoj pečujících, rodinných center a dalších projektů.

 • Chceme udržovat a rozvíjet krajskou síť sociálních služeb a zajistit adekvátní financování.

 • Dali jsme si za úkol, aby senioři a handicapovaní spoluobčané měli možnost žít ve svém prostředí. Podpoříme rozvoj pečujících, rodinných center a dalších projektů.

 • Naším cílem je obnovení prestiže učitelského povolání a zvýšení úrovně výuky.

 • Zavedeme motivační programy a systém hodnocení pedagogů.

 • Jsme proti rušení škol a mateřských školek. Zajistíme dopravu dětí za kvalitním vzděláním.

 • Zaměříme se i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Podpoříme vznik nových technických a učebních oborů ve spolupráci se zaměstnavateli z regionu, zvýšíme tím šance absolventů na trhu práce.

 • Zaměříme se na podporu volnočasových aktivit, uměleckých škol, sportovních i zájmových oddílů a navýšíme jejich kapacity.

 • Budeme pokračovat v rozvoji veřejných sportovišť a dětských hřišť.

 • Péče o životní prostředí musí být přirozenou součástí našich životů, proto prosazujeme ekologickou výchovu už ve školkách.

 • Budeme dbát na odpovědné nakládáni s odpady a likvidaci černých skládek.

 • Podpoříme výstavbu kanalizací a čističek odpadních vod především v menších obcích.

 • Zasadíme se o revitalizaci a systematickou péči o vodní zdroje.

 • Prosadíme praktická opatření proti povodním i plán pro extrémní sucha, zajistíme maximální míru informovanosti pro veřejnost.

 • V rámci krajských zařízení se zaměříme na snižování energetické zátěže.

 • Chceme jít příkladem - ve veřejné dopravě budeme preferovat ekologických provoz na zemní plyn a budeme plnit nejpřísnější emisní limity.

 • Podporujeme zvyšování dopravní dostupnosti prostřednictvím IDS JMK, tvorbu pracovních míst a výrobu tradičních produktů v rámci regionu.

 • Podpoříme Program rozvoje venkova, v rámci kterého se v obcích JMK realizovaly projekty za stovky milionů korun. Zaměříme se na podporu místních občanských spolků a sdružení s cílem obnovy místních tradic kulturní rozmanitosti a ekonomického rozvoje.

 • Budeme pokračovat v podpoře vinařství a vinohradnictví, zaměříme se na výzkum a propagaci nových technologií pěstování a na podporu výsadby moravských klonů vinné révy.

 • Budeme pokračovat v podpoře lesního hospodářství, včelařství a rybářství i ve spolupráci s místními spolky.

 • Nepodpoříme zastavování zemědělské půdy.

 • Umíme hospodařit, dlouhodobě se nám daří nezadlužovat kraj, což se odráží ve stabilním ekonomickém ratingu našeho kraje.

 • Jsme pro maximální otevřenost a transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky. Proto budeme pokračovat v zapojení veřejnosti do přípravy rozpočtu projektem „Váš kraj, Váš rozpočet“.

 • Zvýšíme zaměstnanost ve spolupráci s domácími i zahraničními investory, které podpoříme zejména vylepšením infrastruktury a regenerací starých a nevyužitých areálů.

 • Zjednodušíme administrativu, zasadíme se o odstraňování nesmyslných administrativních bariér při čerpání prostředků z EU. Budeme pravidelně informovat veřejnost o možnostech čerpání prostředků z evropských fondů.

 • Podpoříme modernizaci techniky pro hasiče, policisty a záchranáře. Odborníci a moderní technologie jsou zárukou profesionálních služeb.

 • Připravíme se na mimořádné události, mezi které patří například sucho, povodně, požáry nebo i humanitární krize typu migrační vlny. To jsou situace, na které musíme být dopředu připraveni.

 • Bezpečnost ve školách je pro nás klíčová, podpoříme prevenční programy a workshopy, stejně tak prosadíme rozvinutí podpůrných psychologických služeb.

 • Vážíme si práce dobrovolných hasičů a záchranářů, proto je budeme i nadále systémově financovat z rozpočtu JMK.

 • Velkým tématem je pro nás i dopravní bezpečnost, proto budeme podporovat odborné vzdělávání policistů i strážníků a zaměříme se také na projekty, jako je například dostatečné nasvícení přechodů, díky kterému je již celá řada z nich bezpečnější.

 • Bezpečná a dobře udržovaná infrastruktura včetně napojení na dálniční síť je pro nás priorita. U dálnic prosadíme zejména dostavbu D52, rozšíření dálnice u Brna, dohlédneme na přípravu staveb D55 a především D43. Pro silnice prvních tříd budeme podporovat přípravu a realizaci staveb Velkého městského okruhu Brno, stavbu obchvatů Znojma a Břeclavi, rekonstrukci silnic I/53 a I/43.

 • Podporujeme přestavbu železničního uzlu Brno se zohledněním výsledků odborných studií a současně i další elektrifikaci tratí s cílem snižování ekologické zátěže a přesunutím nákladní dopravy ze silnic na železnici.

 • Prosadíme zvýšení investic na zkvalitnění, opravy a údržby silnic druhé a třetí třídy.

 • Zasadíme se o lepší dostupnost veřejné dopravy pro handicapované spoluobčany.

 • Zkvalitníme informační systémy tak, aby cestující byli ještě lépe informováni o výlukách a náhradních dopravních prostředcích. Budeme i nadále spolupracovat s BESIP a Centrem dopravního výzkumu na označení a odstraňování rizikových míst v dopravní infrastruktuře.

 • Chceme, aby se dalo po kraji bezpečně a pohodlně cestovat i na kole. Postaráme se o rozvoj cyklistických tras tak, aby jejich síť byla souvislá, přímá a bezpečná.

 • Podpoříme regionální kulturní a společenské aktivity, příspěvkové organizace a spolky.

 • Do Brna jezdí za kulturou celý kraj. Zajistíme provoz kulturních institucí nadregionálního významu zřizovaných městem Brnem (Národní divadlo, Městské divadlo, Filharmonie, Český filharmonický sbor, Galerie výtvarného umění v Hodoníně, Hvězdárna Veselí nad Moravou, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Masarykovo muzeum v Hodoníně, Muzeum Brněnska, Muzeum Vyškovska, Muzeum Blanenska a Muzeum Boskovicka).

 • Zaštítíme významné kulturní akce, například mezinárodní soutěže a přehlídky současného designu či umění.

 • Zasadíme se o rozvoj archeologické a památkové péče.

 • Nadále budeme podporovat národopisné a folklorní spolky, budeme pečovat o odkaz a tradice našich předků.

 • Zlepšíme povědomí o kultuře a estetice na základních školách, budeme podporovat zájmové kroužky.

 • Budeme i nadále podporovat sportovní činnosti dětí a mládeže, sportovní kluby a týmy.

 • Podpoříme dostupnost školních sportovišť široké veřejnosti i mimo vyučovací hodiny.

 • Prosadíme také výstavbu nových hřišť a sportovišť pro individuální sporty, například vyhledávaných workoutových hřišť, a to zejména tam, kde není jiné sportovní vyžití pro mládež.

 • Vylepšíme stávající sportovní a dětská hřiště s cílem maximálně zajistit jejich bezpečnost.