Sucho je nastupující fenomén posledních let

Sucho je označováno za plíživý jev s negativním dopadem do zemědělství, zásobování obyvatel vodou a dalších oblastí hospodářství. Sucho ovlivňuje naši každodenní kvalitu života.

drought-1183623-1280x960

Nejoptimálnějším způsobem jak eliminovat dopady sucha je zadržovat vodu v krajině. Co si pod tímto pojmem máme představit? Obecně lze říci, že zásadní je zpomalit odtok vody z území, a to jak z volné, tak i z technické krajiny. A to zejména:

  • zpomalit odtok ve vodních tocích revitalizačními opatřeními (zpřírodnění napřímených koryt vodních toků)
  • umožnění neškodných rozlivů v území, zejména pak na zatravněné pozemky v rozsahu jednoletých až dvouletých vod
  • zemědělské pozemky rozdělit zatravněnými pásy tak, jak to dělali naši dědové
  • volit vhodné plodiny, neumísťovat širokořádkové plodiny do území kde hrozí vodní eroze, případně s širokořádkovými plodinami aplikovat protierozní plodiny
  • zabránit větrné erozi účinnými stromořadími (větrolamy) se zapojením keřového patra a tím zabránit degradaci ornice, která má zásadní význam pro akumulaci vody v krajině
  • nesnižovat zalesnění a technickými opatřeními napomáhat co nejvíce udržet vodu v lesních porostech
  • vytvářet tůně a nebeské rybníky a zlepšovat mikroklima v krajině včetně zmíněného udržení vody v krajině

V neposlední řadě potřebujeme pro snížení dopadu sucha na zemědělskou výrobu obnovit a rekonstruovat závlahové systémy, které budou velmi efektivně využívat vodu pro plodiny zavedením kapkovacích systémů zejména v ovocnářství a vinohradnictví. Při závlahách zemědělských plodin je nezbytné zabránit nadměrnému výparu, a to hlavně modernizací systému závlah postřikem (efektivní postřik).

 

Igor Chlup

Radní Jihomoravského kraje pro oblast životního prostředí

chlup